Latest

RAWITDAWIT | Pangaturogan Kan Habol Dawani


ni Joe Marie Capal

Tulong banggi makalihis an kabilogan kan bulan,
Alas nueve an subang sa madiklom na sirangan.
Sa mapungaw na pamitisan kan mapusog na harigi,
Nakadecorar an sarong burak na kuta na makawiwili.

kagsadiri, nakulog an payo, malain an pagmati,
Dae aram kun pano papaontokun an sadiri.
Kapungawan purusaw sa matrangkilong banggi,
Paglaom may kataid, kahampang sa pamangi.

Tapoyas kan uran gikan sa bintanang humo,
Nagparaom sa kulog kan pagkamoot na matapo.
Apgi kan luha an tuminuro sa maalpog na gapo,
Rapado kan digta pasilyab sa ragkot kan seminto.

Daing sagkod an pagdalagan sa pauro-otrong dalan,
Hadat kan lugad  kurahaw, agrangay, sa kababan.
An tirab kan kapongotan tuminadom na dapan,
Langkag sa pagkamoot, pagkamoot na gandan.

Gasira an bangraw sa anino kan mga huba,
Mitsa an pagultanan kan lana asin karaba.
Laad nagpabaskog sa pagrimat nin parasuba,
Asin ariw nagparumarom, naapaitom harigi.

Sa dulom na kabanggihon paglaom saimong iibahan
Huli sa bulawan na dae maitao, dai mo na nagiromduman.
Ganot an nagpaluwas sa parong kan tawong karigos sa pahamot,
Mataklang batbat nakagakod sa mahaldat na liog.

Pirit hinahili kan rongaw na ayam nganing makadulag
Sa pangiturog kan totoong buhay.
Hilingon mo tawo an pandok mo sa salming
Kun midbid kan naturingan, 
maging panalmingan sa kagabsan.

Mayong maraot sa pagsambit kan katotoohan.
Magin’ ika kun si’say Kaman
An agrangay yaon sana, mientras an pagsarig masakit mabalik
Dae ihambog an kahambugan, saro sana an satung padudumanan
Pagloom, magin’  honesto sa pangiturogan kan haboldawani.