Latest

EDITORIAL | An pagtuyaw sarong forma nin pagpadangatAn pagtuyaw sarong forma nin pagpadangat.

An mga lideres kan gobierno dapat bukas bako lang sa pag-omaw kundi pati naman sa pagtuyaw.

Ini orog na kun an objeto kan pagtuyaw iyo na mapakaray an ciudad o banwaan.

An pagtuyaw saro man na forma nin pagpadangat.

Sarong paagi ini para maipaheling kan sarong ciudadano an pagkamakulog sa saiyang namomotan na rona.

Siring man ini sa pagsunod sa ley, sa pagboto sa oras nin pirilian, asin sa pagsuporta sa mga maray na kaisipan kan mga politico.

Nin huli kaini, dapat bakong arog sa sibulyas an kublit kan mga nanonongdan, na habo na lamang makadangog na an sarong miembro kan sociedad nakakaheling nin mas maray na paagi nin pag palakaw.

Kun siring kaini an nangyayari, magigimata na sana kita na lamos na sa mga rokyaw, na sobra na an confianza sa sadire na garo baga kita mga perfectong linalang na dai na nasasala.

Bakong marhay na kada na sana may magtuyaw, sasalaan ta na siya boot sanang magparibok.

Romdomon ta na gabos may kaluyahan.

Romdomon ta na bako kitang Dios.

Romdomon ta na an satuyang mga nakokomitir na sala parte kan satuyang pagiging tawo.

An pagtuyaw, pagpadangat.

Ano na sana kun mayo nang mangahas mapadangat sa satuyang lugar?