Barryman's Coffee and Tea

Barryman's Coffee and Tea

Siete Palabras (Bicol)

Siete Palabras
1. Ama, patawada sinda ta dai ninda aram an saindang ginigibo.
2. Sa Katotohanan sinsabihan taka, ngonian mismo makakaiba ka sa paraiso.
3. Babae, uya an saimong aki.
4. Dios ko, Dios ko, tadaw ta pinabayaan mo ako?
5. Napapaha ako.
6. Natapos na.
7. Ama, sa saimong kamot idinudusay ko an sakong espiritu.

Philhealth

Philhealth

Ako Bicol

Ako Bicol

Trending

Powered by Blogger.