Latest

Patiribayan sa pagtigsik gamit an cellphone, ipiglansar

ANTABAY KAN PAGPADALAGAN KAN PATIRIBAYAN


I. An Patiribayan. Hatod kan Parasurat Bikolnon Inc. asin Bicol Standard, an TigsTXT reloaded, sarong bulanan na patiribayan sa pagtigsik gamit an cellphone bilang behikulo.


II. Katuyohan. Minamàwot kan patiribayan na buhayon an tradisyon nin pagtao nin tuyaw sagkod reparo sa paagi kan pagkawat sa mga tataramon, asin darahon ini sa bagong henerasyon.


III. Durasyon. Madalagan an patiribayan sa laog nin apat (4) na bulan poon Abril 2018 sagkod Hulyo 2018. An tema sa lambang bulan iyo an mga tuyaw asin reparo sa:


Tig-init (Abril) – kaharasahásan kan panahon nin tig-init asin iba pang kapurisawan;


Mayong-mayo (Mayo) – kawàran, kakulangan asin mga bagay na haranapón sa buhay;


Burukasan Klase (Hunyo) – an mga eskwela asin paratukdô sa panahon nin kralasehan; dangan


An satuyang Salud (Hulyo) – an pangangataman sa satuyang lawas asin kapalibotan.


Bubukasan an pag-akò nin mga entra asin masarado sa minasunod na mga petsa (Abril 9 – 23; Mayo 1–25; Hunyo 1–22; dangan Hulyo 1–22) oras sa Filipinas (Philippine Standard Time).


IV. Mga Partisipante. Bukas an patiribayan sa gabos na Bikolnon sa laog asin luwas kan ronâ na igwa nin cellphone. An lambang partisipante makakapadara sana nin abot limang (5) entra lambang bulan.


V. Mga Entra. An mga tigsik kaipohan: a) yaon sa arin man na tataramon Bikolnon, b) sosog sa tema, k) malinaw an mensahe, asin d) mapangisi.


Kaipohan igwa ini nin duwa hanggan 4 na linya na dai malampas sa 12 an silaba (syllables), asin sarambit o igwa nin rima (rhyme).


Ipapadara an tigsik sa 09397356290 kaiba an pangaran, edad asin lugar gamit an sadiring numero kan kagsurat.


Porma: Tigsik an paratigsik/ Sige sanang tigsik/ An laway nagtaralsik// JUAN DE LA CRUZ, 20, STA. CRUZ, NAGA CITY

VI. Premyo. Sampulong (10) matitibay na tigsik gikan sa sampulong (10) mangiriba-ibang partisipante an pipilion bulan-bulan na maipupublikar sa Bicol Standard sa huring semana kan bulan. Sarô (1) sa mga ini an manggagana nin tropeo gikan sa Kintab Artists Group asin mga papremyo. Makakaresibe nin sertipiko an mga mapipiling paratigsik.

VII. Katanosan sa Pagsasadiri. Tinutugotan kan kagsurat na gamiton an mga ipinadarang tigsik para sa sarong antolohiya na ipupublikar kan Parasurat Bikolnon Inc. na igwa nin kredito an lambang kagsurat.