Latest

Hawak ni Cristo | ni Fr. Joey Gonzaga


Hawak ni Cristo. Ini an saro sa apod kan Simbahan na tinugdas ni Cristo. Tano ta an Simbahan, inaapod na Hawak ni Cristo?

An siring na ladawan kan Simbahan gikan sa katukdoan ni San Pablo (1 Cor. 12: 12, Romans 12: 4) Siring na an hawak nin tawo may payo asin manlaen-laen na kabtang o parte. An Hawak ni Cristo, an Simbahan may payo o pamayo na iyo si Cristo. May manlaen-laen na kabtang o parte na may kanya-kanyang katongdan na dai na nagkakanya-kanya na mayo nin pakiaram sa lambang saro kundi sararo na naghihiro, nagtatrabaho para sa karahayan kan bilog na Hawak nin Kagurangnan.

Saro lang an pamayo ta saro man lang an Cristo, saro man lang an nagtugdas kan saro, banal, Catolico asin Apostolicong Simbahan. Saro lang an payo o pamayo ta kun masaen an payo iyo man an direksyon kan bilog na hawak. Ta kun may duwang payo an hawak makurontrahan, an mga bitis, an mga kamot, an mga mata asin iba panga parte kan hawak ta duwa an magigin padudumanan kan hawak na may duwa o tolong payo.

An hawak nin tawo mayo nin buhay kun mayo nin kalag o espiritu. An Hawak ni Cristo mayo nin buhay kun mayo an Espiritu Santo na nagrarasyon o nagwawaras sa manlaen-laen na kabtang kan Simbahan nin mga grasya, para sa karahayan kan bilog na Simbahan.

Sa Hawak ni Cristo an lambang binonyagan ki Cristo kabtang kan hawak. Hapoton ta an satong sadiri. Anong parte o kabtang ako kan Hawak ni Cristo? Mata? Talinga? Dungo? Kamot? Bitis? Puso? Kuko? Takyag? Gigis? Dila? Apdo? Dila?

Gabos na kabtang, parte kan hawak nin tawo, may pakinabang minsan gigis o kuko lang ini. Iyo man ini sa Simbahan, an Hawak ni Cristo, gabos na parte kaiba, kabtang, katabang, may pakinabang para sa misyon nin kaligtasan ni Cristo na iyo man an misyon kan Simbahan.

Igwa nin saliwikain sa Tagalog na nagsasabi: “Ang sakit ng kalingkingan damdam ng buong katawan.” Sa Hawak ni Cristo, an kasalan o karahayan nin sarong kabtang apektado an bilog na mga kabtang kan Simbahan ta kita saro sanang Hawak nin Kagurangnan.