Drink responsibly by Fr. Joey Gonzaga


Ano an pag-inom kan nakakaburat na inumon (alcoholic beverages) maraot o kasalan?

An Bibliya nagrerekomenda na puedeng mag-inom pero dai makasobrang inom. (Deuteronomio 14: 24-26; Roma 13: 13)

Sa mga nakakasobrang inom nin arak igwa nin patanid an libro nin Proverbio (Proverbs 20: 1): “An arak pararawraw, asin maribok an serbesa; an siisay man na nagriripay-ripay huli kaini, dai magiging madunong.”

Dagdag pa didgi sabi ni Profeta Isaias (Isaiah 28: 7): “Alagad ini man na nagsarayasay unong kan arak asin dahil sa serbesa naglapay-lapay; padi asin profeta nagriripay-dipay huli kan serbesa, nagduduroble an paghiling, nagliliga-liga an pagdesisyon.”

Bakong maraot an pag-inom nin arak kun ini razonable asin responsable. Maraot an nasosobrahan o irresponsableng pag-inom nin arak. Kun burat-burat an sarong tawo bakong harayo na makagibo nin maraot o kasalan.

An mga paraburat sosog ki San Pablo dai magmamana kan kahadean nin Dios. (1 Corinto 6: 9)

Magogma pero dai makasobra. Mag-inom hangang sa kaya pero dai nunca magkasala.
Powered by Blogger.