Latest

BAYAN-Bicol issues statement on transport strike


JEEPNEY PHASE OUT: PANG-EKONOMIYANG MASAKER SA MGA TSUPER AT MALILIIT NA OPERAYTOR

SA BIKOL : 1500 na Driver at Operator ng Jeepney ang Kumasa pwera pa ang Bus,Tricycle at Van, 90% paralysis ang inaasahan Bukas!

Sistematikong pagpatay sa kabuhayan ng humigit-kumulang sa 650,000 mga drayber at 200,000 maliliit na operaytor ang planong jeepney phase-out ng rehimeng Duterte upang bigyan-kasiyahan ang matinding pagnanasa sa limpak-limpak na tubo ng mga dayuhan at malalaking korporasyon sa transportasyon sa ating bansa sa tabing ng panukalang Jeepeney Modernization Program. Sa planong ito, aagawin sa mga drayber at operaytor ang pangmasang serbisyo ng mga jeepeney na deka-dekadang naglilingkod sa mga mananakay na publiko upang isailalim sa kontrol at monopolyo ng malalaking kapitalista. Bunga ito ng sabwatan ng mga dayuhang kapitalista, malalaking burgesya-kumprador at burukrata-kapitalista na nakangkla sa imperyalismong globalisasyong patakarang neoliberal, na matapat namang isinusulong ng kanilang mga galamay sa gabinete ni Pangulong Duterte at ng reaksyunaryong Lehislatura.

Ang Jeepney Modernization Program diumano ang solusyon sa problema sa matinding trapik sa Metro Manila at sa highly urbanized centers. Ang mga jeepney ang isa sa mga nakikitang dahelan ng Gobyerno na sanhi di-umano ng matinding trapik. Kailangan daw alisin nasa kalsada ang mga lumang jeep na hindi bababa sa 15 taon na ang edad at dapat palitan ng bagong moda at makakalikasang jeepney na aprobado ng Gobyerno. Ang ipapalit ay electric jeepney o e-jeepney at Euro 4 engine na gawa sa ibang bansa. Ang jeepney, prangkisa at maging ang kita ng mga manggagawa sa transportasyon ay isasailalim din sa kontrol ng malalaking negosyante ayon sa eskemang tinatawag na fleet management. Ang buong sistema ng pampublikong transportasyon ay magiging monopolyo ng malalaking negosyo. Hindi garantiya na kung malalaking negosyo ang hahawak sa pampublikong transportasyon bubuti ang serbisyo, ligtas ang mga sasakay at bababa ang pamasahe. Kabalintunaan ito dahil sa karanasan natin sa palpak na serbisyo ng MRT at LRT sa ilalim ng pribatisasyon sa operasyon ng mga ito. Mas lalong tataas ang singil sa pamasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng petrolyo na magiging dagdag na pasanin pa ng hikahos na mamamayan.

Totoong kailangan ang moderno, episyente, makakaliksan, abot-kayang pangmasang transportasyon na hindi isinasakripisyo ang interes at kapakanan ng mga tsuper, maliliit na operaytor at riding public. Ang kailangan ay isang pangmasang transportasyon na nasa kontrol ng Gobyerno at hindi monopolisado ng dayuhan at malalaking negosyo, na ang motibo ay serbisyo hindi tubo. Magkakaroon lamang ito ng katuparan kung mayroong pambansang industriyalisasyon.

Sa halip na jeepney phase-out, jeepney rehabilition ang gawin. Tulungan ng Gobyerno na maging environment-friendly at mas mapabuti ang serbisyo ng kasalukuyang ipinapasadang mga jeep.

Higit na kailangang ituloy ang GPH-NDFP Peace talks upang makompleto at maisapinal ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na siyang hahawan sa daan tungo sa pambansang industriyalisasyon kakambal ang tunay na repormang agraryo na batayang pundasyon sa pag-unlad ng pambansang ekonomiya; magwawakas sa pananalasa ng neoliberalismo sa ekonomiya; magsusulong ng episyente, pangmasa, makakalikasan, abot-kayang pampublikong sistemang transportasyon.

Tutulan, Labanan ang jeepney phase-out!

Ibasura ang Jeepney Modernization Program na nakaangkla sa patakarang neoliberalismo.

Ilantad at kondenahin ang sabwatan ng mga dayuhang korporasyon, malalaking burgesya kumprador, burukrata-kapitalista sa Gobyerno at mga dilawang lider sa transportasyon na naghahangad ng limpak na ganansya sa jeepney phase out.

Suportahan ang kampanya upang itulak ang rehimeng Duterte na ituloy ang GPH-NDFP Peacetalks.

BAGONG ALYANSANG MAKABAYAN(BAYAN)-BICOL