Pagsurat Pagpapa-ayag Liwanag!Ni Jovita B. Bolalin
Buluang, Baao, Camarines Sur

Tauno ta para sa mga eskwela masakit a magsurat maski na kin unong klase kin pagsusurat?

Uno an kadificilan ta mga maray man sinda sa pakikipag istorya-n pero pag pina susurat na, iba na a ipinababayad na reaksyon kung pauunuwon a mga sasabiyon?

Diri kaya uyan dahil diri ninda kabisado a ipinagagamit na linguaje kanda? Kaya ngani naisipan na a lingua franca gamiton na para tunay na maipa-ayag a tunay na namamatian, na uda basing migruwa-duwa na isurat a eksaktong deskripsyon sa paagi kin pagsurat.

A usad na sinurat nagigin magayon sana man kun agko uru-ut-rong nakababasa, Ari na baga maski na kanta na kun uda man tono baga man sana ordinaryong mga linya, nagigin magayon pang lalo kun magkapira na a uru-otrong nagkakanta.

Maski uno man na sinurat gikan ka pagmasid, pagmait, pati nap ag-sip kin usan na nagsurat agko yan importanteng mensahe. Diri sana pwedeng kumbinsiron a siisay man na abo man na umintindi. A importante agko usad na migtao kin importansya o pakahulugan ka usad na sinurat kun kuno sa mga panahon na uma-abot pa.

Ngamin kita pwedeng magsurat! Kanugon sana kun diri ta ini ginigibong bisyo. Kadabul san aka magagayon, maluludok, mamumuya tang mga panahon diri ta naisasabi kun uno man a namamatian ta dahil sa kadakulan ka mga pangyayari sa ordinaryong pagkabuway ta. Pag diri ta isinusurat, nalilingawan ta a iba-ibang labing gayon na mga pangyayari.

Kun gigibowon ta ini magigin mas magayon a kanatong pagpayaba ka mga importanteng pangyayari sa uro-aldow tang pagkabuway. Mababasa ka mga umaabot tang henerasyon na misnan agko palan arog kining mga pangyayari buko sana man sa komiks mababasa o sa sine mababayad.

A mga isusurat ta migka agko iba-ibang interpretasyon na mas magiin magayon ta agko isyu na ipigpasalin-salin pag-aki ka panahon.

A pagkaboot ta baka labi pa sa pinaka magayon na isinurat sa libro. A pagka-udit na nabayad ta, baka mas grabe pa ku nabasa to. A pagmundo na istorya na naisiyan ta, baka mas terible pa su namatian ta.

A pinaka importante… isurat ta maski na uno pa. Buway pirmi a mga estorya ta… lalo na sa mga migka interes na magbasa… pirmi sanang buway a mga estorya ta na iiistorya man sa mga jovenes. Istorya na pwedeng mapurutan kin ideya.

Kaya… isip-isipa mga kanguran… minsan pa… kaya… PAGSURAT NA!

Popular Posts

News

Government

Education

Features

Powered by Blogger.