‪#‎MAYFOREVER‬

Photo by Ben_Kerckx / Public domain

by Fr. Joey Gonzaga

Igwa daw talaga nin forever? May forever na pagkamoot sa lambang saro? Igwa man talaga nin pagkamoot na till death do us part?

Ano man kuwenta kan sarong tawo kun mayong namomoot saiya o mayo man lamang namotan siya? Sabi ni Madre Teresa: “The greatest poverty that can happen to a person is to be unloved.”


Mahalaga an pagkamoot sa lambang tawo. Bakong pobre an mayo nin dakul na bado alagad dakul na namomoot saiya.

Pobre an mayaman na dakul na rogaring alagad mayo man lamang namotan.

May forever na pagkamoot?

Igwa nin forever! Tano ta may forever?

Kun kita namomoot, namomotan ta an bilog na pagkatawo-bilog na hawak asin kalag.

An pinakasalan nin Pebrero 14, pinakasalan nin Pebrero 15. An pinakasalan nin bulan na Pebrero, pinakasalan nin Marzo sagkod Disyembre.

An pinakasalan sa taon na ini, pinakasalan mo sagkod na mag-gurang hangan siya mautsan.

Pinakasalan ta namotan. Asin an namotan sarong tawo na aram mong mahelang, ma-gurang, ma-gagadan.

Pinakasalan nin huli ta namotan bako nin huli ta nabadosan. Pinakasalan bako nin huli ta binayadan niya an saindong utang.

An pinakasalan na halaba an buhok nin Pebrero 14, 2015, maragrag, uubanon, makakalbo ngapit na panahon. An pinakasalan mo an bilog niyang pagkatawo kaibahan an bitis, payo, hawak asin iba pa.

Ta kun an namotan mo parte lang kan hawak nin tawo, puedeng bitis ta maputi, lips ta mapula, lalawgon ta kutis porcelana, halabang buhok na garo pang-model nin Sunsilk, kutana an pinakasalan mo bitis niya sana, buhok niya sana, kamot niya sana, lapi niya sana, lips na siya na?

Pero an namotan asin pinakasalan mo siya, bilang siya, siya sana asin bako an iba!

An pinagsaro nin Dios sa daga, dai man susuhayon sa langit. Sa daga asin sa langit magdadanay an pagkamoot sabi nin San Pablo.

May forever?

Igwa kun siring kaini an paghiling mo sa lambang tawo, may dignidad, may mga deretso, pantay an pagtratar mo saiya siring kan gusto mong pagtratar sa sadiri mo. An ibang tawo bakong oripon o surugoon mo, kundi katuwang tanganing magdanay sa pagkaminootan.

May forever?

Igwa kun an pagkamoot mo bakong pansadiri. Kun an pagkamoot sa bilog niyang pagkatawo kaibahan an realidad na siya maluya, ma-gurang, maggagadan.

May forever!

Trending

Powered by Blogger.