Tano ta fecha 25 kan Disyembre ta pinagseselebrar an Christmas?

Source
Sinasabi kan mga historian na si Kristo namundag sa pagultanan kan 7 asin 2 BC. Alagad, dai sinda sigurado kun ano talagang bulan asin fecha ini nangyari.
Oficial na ipinagtogdas na Disyembre 25 an fecha kan kamundagan ni Kristo kan simbahan kan ika-4 na siglo na.
Enot kaini, man-iba-iba an opiniones kan mga lideres kan simbahan sa bulan asin aldaw kan pagkamundag ni Kristo.
Si Clement of Alexandria nagsabi na Mayo 20 namundag si Kristo, alagad si Hippolytus nagsabi na January 2.
May iba man na lideres kan simbahan na nagtubod na Abril 18, Abril 19, Mayo 28, Nobiembre 17, Nobiembre 20, o Marso 25 an fecha kan pagkamundag ni Kristo.
Alagad, nagdesidir an mga lideres kan taon 237 na ipagtogdas na Disyembre 25 an Christmas sosog sa sarong dakulang selebrasyon kan mga paganong Romano na ginigibo sa nasambit na fecha.
An selebrasyon kan mga pagano para sa diyos ninda na pinag-aapod na Mithras, an diyos kan saldang.
Naisipan kan mga lideres kan simbahan na isabay na sana sa selebrasyon na ini an Christmas, tanganing dai na masakitan an mga pagano na akuon an saindang mga katukduan manungod sa pagkamundag ni Kristo.
Alagad mantang naging oficial na an fecha kan Christmas na Disyembre 25 sa dakol na nasyones, may mga nasyones pa na Enero ini pinag-seselebrar.
Sa nasyones kan Russia, Armenia, Ukraine, asin Iceland, an Christmas pinag-seselebrar pag fecha 6 kan Enero sosog man sa saindang mga kostumbre.
Powered by Blogger.